Lokala regler

Lokala Regler för Värnamo GK 2018

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling.
Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

Out of bounds (Regel 27)
På hål 15 definierar staketet med vitmålade toppar på högersidan gränsen för out of bounds. 

Vattenhinder (Regel 26)

 1. Omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder.
 2. Sidovattenhindren på högersidan av hål 4, 14 och 17 är oändliga.
 3. Vattenhinder med placeringsmatta vid hål 12: Om en boll är i eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i vattenhindret, får spelaren fortsätta enligt Regel 26 eller som ett ytterligare alternativ placera en boll med ett slags plikt på placeringsmattan även om denna är närmare hålet än den punkt där bollen sist skar gränsen till vattenhindret.  

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)

 1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
 2. MUA-områden varifrån spel är förbjudet identifieras av blåvita pinnar.
 3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.
 4. Skador i bunker såsom blottade stenar, gropar eller fåror, orsakade av rinnande vatten.
 5. Jordfasta stenar och berg i dagen på en finklippt del av spelfältet. 

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)

 1. Stenar i bunkrar.
 2. Avståndsmarkeringar i form gul-svarta pinnar, som visar avståndet 150 m till mitten av greenen. 

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

 1. Objekt identifierade med orange markering.
 2. Alla avståndsplattor. 

Boll som oavsiktligt rubbas på green (Regel 18-2, 18-3 och 20-1)

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras. Tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas. Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak som tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras

Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (tex nivåskillnader, vindstyrka, osv), bryter spelaren mot Regel 14-3.

Organisk del av banan (Regel 13-1)
Alla stengärdsgårdar är en organisk del av banan. Lösa stenar får inte tas bort. 

Boll träffar ledningstråd
Om en boll träffar en ledningstråd vid spel av hål 5 ska slaget inte räknas och spelaren måste spela en boll, utan plikt, från den plats varifrån den ursprungliga bollen senast spelades enligt Regel 20-5. 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag

 

Lokala ordningsföreskrifter

 

Banpersonal
Banpersonal som arbetar på banan har företräde, men rimlig hänsyn till spelet på banan bör tas av banpersonalen.

Bunkerkrattor
Bunkerkrattor ska placeras i bunkern och med skaftet i spelriktningen.

Bagvagnar
Bagvagnar får inte dras över tee eller mellan green och greenbunker.

Hundar
Kopplad hund får medföras på banan.

Barnvagnar
Barnvagnar får, av säkerhetsskäl, ej medföras på banan.

Allmänna vägar
Det är förbjudet att slå ut på hål 1 och 10 om trafikant (även gående) befinner sig i farozonen.

Mobiltelefon
Mobiltelefon eller annan utrustning som kan avge ljudsignal bör vara avstängd under pågående rond. Mobiltelefon får dock användas för uppringning t ex vid nödsituationer eller kontakt med tävlingsledningen.

 

Rev 11 april 2018

Leif Engquist Distriksdomare