Kallelse höstmöte

Styrelsens budgetförslag samt svar på ev. inkomna motioner samt valberedningens förslag till styrelse kommer att anslås på hemsidan (klicka här samma inloggning som mingolf) och anslagstavla i klubbhuset senast 1 vecka före höstmötet. 


 

Välkomna alla medlemmar till vårt Hösmöte

Vi träffas i restaurangen onsdag 20/11 kl. 19.00

Kallelse skickas ut via Nyhetsbrev senast 14 dagar innan mötet.

Inlämning av Motion till Höstmötet ska vara lämnat till kansli senast 23 oktober.


Kallelse till höstmöte 

ONSDAGEN 20/11 2019 KL 19.00 I KLUBBHUSET 

ÄRENDEN: 

 1. Mötets öppnande.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Mötets behöriga utlysande.
 4. Fastställande av föredragningslista.
 5. Val av ordförande för mötet.
 6. Val av sekreterare för mötet.
 7. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll och att fungera som kontrollanter och rösträknare.
 8. Verksamheten 2019.
 9. Framläggning av prognos för Resultaträkning och Balansräkning för 2019 för Värnamo Golfklubb och Värnamo Golf AB.
 10. Inlämnade motioner och förslag
 11. Verksamhetsplan för 2020.
 12. Förslag till medlemskategorier och avgifter för 2020.
 13. Förslag till ram-budget för 2020.
 14. Beslut om ram-budget, medlemskategorier och avgifter för 2020.
 15. Förslag till styrelse, suppleanter och valberedning samt SGDF-ombud för 2020.
 16. Beslut om styrelse, suppleanter och valberedning samt SGDF-ombud för 2020.
 17. Övriga frågor.Utnämning av hedersmedlem. Genomgång av medlemsenkät. 
 18. Mötets avslutande 

 

 Välkomna! 

Styrelsen för Värnamo Golfklubb
 

Styrelsens budgetförslag samt svar på ev. inkomna motioner samt valberedningens förslag till styrelse kommer att anslås på hemsidan (klicka här samma inloggning som mingolf) och anslagstavla i klubbhuset senast 1 vecka före höstmötet. 

Kommentarer

Fler artiklar