Kallelse Vårmöte 2019

VÅRMÖTE ONSDAGEN 24/4 2019 KL 19.00 i Klubbhuset 

ÄRENDEN:
 1. Mötets öppnande.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Mötets behöriga utlysande.
 4. Fastställande av föredragningslista.
 5. Val av ordförande för mötet.
 6. Val av sekreterare för mötet.
 7. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll och att fungera som kontrollanter och rösträknare
 8. Framläggning av årsredovisning, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för Värnamo Golfklubb 2018.
  a. Genomgång av resultaträkning
  i. Intäkter
  ii. Kostnader
  iii. Resultat
  b. Balansräkningen
 9. Beslut om:
  a. Fastställande av resultat- och balansräkning.
  b. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 10. Val av:
  a. två revisorer till Värnamo Golfklubb för tiden intill nästa vårmöte.
  b. en revisorssuppleant till Värnamo Golfklubb för tiden intill nästa vårmöte.
 11. Styrelsens förslag till
  a. Verksamhetsplan
  b. Slutliga medlemsavgifter 2019
  c. Budget 2019
 12. Beslut om Verksamhetsplan, medlemsavgifter och budget 2019
 13. Kommittéerna
  a. Aktiviteter för 2019.
 14. Inkomna motioner/förslag om:
  a. 
  b. Styrelsens yttrande över inkomna motioner
 15. Övriga frågor
 16. Mötets avslutande 
Välkomna! 
Styrelsen 

Årsredovisning för 2018 ligger på hemsidan under Medlemssidor.

Förslag till budget finns anslaget i klubbhuset samt finns tillgängligt på klubbens hemsida: www.varnamogk.se, senast 1 vecka före mötet.

Kommentarer

Fler artiklar