Startsida > Personuppgiftspolicy

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Hantering av personuppgifter


Som medlem hos Värnamo Golfklubb (nedan klubben) samlas vissa personuppgifter in och behandlas. Nedan följer information om behandlingen samt om dina rättigheter som registrerad.

Personuppgiftsansvarig
Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är:
Värnamo Golfklubb
Näsbyholm 5
331 96 Värnamo
Org. Nummer 8280000-3768

För ytterligare information om klubbens hantering av personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om du har synpunkter på hur klubben hanterar dina personuppgifter har du möjlighet att vända dig till Datainspektionen.

Ändamål med behandlingen och laglig grund
Som kund hos klubben behandlas dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera kundförhållandet och för att klubben ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig. Därutöver används uppgifterna för att klubben ska kunna erbjuda personligt anpassade erbjudanden till dig som kund. Behandlingen grundas på det avtal eller det kundförhållande som uppstår vid exempelvis ett medlemskap hos föreningen. Marknadsföring skickas till dig som medlem grundat på antingen ett uttryckligt samtycke eller en intresseavvägning genomförd av klubben. All behandling som grundas på kundens samtycke kan kunden när som helst och utan förklaring återkalla genom att kontakta oss.

Överföring av uppgifter
Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till klubben, såsom IT-tjänster, på det sätt och i den omfattning som krävs för att klubben ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot dig som kund samt i marknadsföringssyfte.

GIT
Som medlem i Värnamo Golfklubb registreras dina uppgifter i Golfens IT-system (GIT). I Golfens IT-system lagras ett antal basuppgifter om dig som golfspelare, som namn, adress, personnummer med mera. Dessutom tillkommer uppgifter som har att göra med ditt golfspel som dina bokningar, tävlingar, handicap med mera.

– Golf-ID baserat på födelsedatum
– Avgifter och spelrätt, ev aktie
– Spelrättskategorier (fulltid, vardag etc)
– Faktureringsuppgifter (bl.a. betalningar)
– Innehav av skåp
– Ev innehav av MoreGolf Mastercard betal- och kreditkort
– Ev avstängningar (idrottsbestraffningar)
– Roller och uppdrag, ledare och funktionär
– Ev introduktionskort
– Tidigare medlemskap med orsak till utträde
– Inträdesår aktuell golforganisation

Bokning och spel
– Bana, tid, medspelare, vem som bokat
– Betaluppgifter (greenfee)
– Ankomstmarkering
– Ev bokning/hyra av artiklar (tex golfbil)

Tävling
– Anmälan med Golf-ID
– Status och kategori, tex pro, amatör mm
– Starttider och startlistor
– Resultat på detaljnivå = scorekortet
– Resultat- och prislistor
– Ev prispengar och rankingpoäng

Handicap
– Alla handicappåverkande ronder med uppgifter om tid, plats, markör och resultat
– Revisioner och ändringar
– Aktuell spelhandicap

Andra aktiviteter, tex utbildningar
– Anmälan med Golf-ID och/eller personnummer (av bidragsskäl)


Lagring och gallring
Kundens personuppgifter sparas så länge kundförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

Dina rättigheter som registrerad
När klubben samlar in och behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Du har rätt att:
– Begära ett utdrag över de personuppgifter klubben behandlar samt på vilket sätt de behandlas;
– Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter;
– Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att klubben inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund;
– Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, t.ex. under tiden en fråga om huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds; och
– När dataskyddsförordningen börjar tillämpas nyttja rätten till dataportabilitet.
Vid frågor angående hanteringen av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss.

Säkerhet
Klubben vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. Endast behörig personal bundna av sekretess har tillgång till identifierbara personuppgifter.

Cookies
Webbplatsen www.varnamogk.se innehåller cookies. Cookies vi använder är en textfil som sparar ner information som visar hur du rör dig på webbplatsen och samlar in statistik i syfte om att optimera webbplatsen. En del av dessa cookies är så kallade tredjepartskakor från trafikmätningsföretag och andra externa parter som anlitas för att följa din navigering på webbplatsen. Enligt lagen behöver alla webbplatser i Sverige samtycke för att använda eller förvara cookies på dina datorer eller din mobila enhet. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du neka webbplatsen att lämna en webbkaka.